Khung năng lực Công nghệ thông tin - Truyền thông

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông, theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

Chương trình giáo dục H.A.S được phát triển và triển khai trên nền tảng triết lý giáo dục về học sinh Tự chủ, Tự lập và Trách nhiệm. Đây là các giá trị cá nhân phổ quát và thích ứng cao, là nền tảng, mục đích hướng tới của mỗi học sinh trong học tập, làm việc và đời sống.

Nhà trường đồng thời áp dụng cách tiếp cận mục tiêu phát triển năng lực học sinh (Competency-Based approach) vào chương trình giáo dục của Nhà trường, phát triển bởi các tổ chức giáo dục và khoa học lớn quốc tế.

14 năng lực ở Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S gồm có:

 • Năng lực Phát triển bản thân

 • Thói quen thành công

 • Năng lực Khoa học Xã hội

 • Năng lực Thể chất

 • Năng lực Sức khoẻ

 • Năng lực Mĩ thuật

 • Năng lực Âm nhạc

 • Năng lực Ngôn ngữ Việt

 • Năng lực Ngôn ngữ Anh

 • Năng lực Tính toán

 • Năng lực Khoa học Tự nhiên

 • Năng lực Công nghệ thông tin

 • Năng lực Thế hệ mới

 • Năng lực Tự định hướng

Năng lực Công nghệ thông tin là 1 trong 14 năng lực mà ở H.A.S học sinh được hình thành và phát triển. Trong đó, năng lực Công nghệ thông tin được chia làm các thành tố năng lực sau:

IT.1 - Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông

IT.2 - Ứng xử phù hợp trong môi trường số

IT.3 - Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông

IT.4 - Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học

IT.5 - Hợp tác trong môi trường số